INTRODUCTORY WORD
COLLECTIVE FOUNDATION HAND OF FRIENDSHIP 
 
                  The Foundation Hand of Friendship has a vision of a better world than the one we currently live in.
 
                 It is possible that many of you consider themselves to be irrelevant, ordinary and powerless people who are not in a position to change anything and can not have an impact on life's flows ... But we know that each of us can give little contribution in terms of being all of us better and make the world a better place to live ... We just want to share those thoughts, emotions and intentions with all of you.
 
             All of us, we should help helpless people, regardless of whether they are our relatives or neighbors and whether we know them in general ... Our contribution, we may not seem important and big, but a small human and friendly gesture is enough to  give our contribution, which in time will contribute to the improvement of all the general situation in society and therefore in the world.
 
                If you have somewhere in the cabinets of old clothes and footwear that came out of fashion and do not want to wear it anymore, and if it is in perfect condition, your contribution could be that you donate clothes and footwear as well as any other preserved old things to someone an organization that will ensure that poor people receive this as a donation ... In this way, you have eliminated the excess of things from the closet and the apartment, and on the other hand you have helped someone who is really needed.
 
              When you see a child on the street to beg, if you are able to go to the nearest store and buy that poor child something from food to eat ... Do not turn your head aside when you see cases of peer violence, hate speech, religious, national and racial intolerance ... react! It can not be a bitter and brave reaction, simply report this case to the police or an organization that deals with the protection of human and minority rights ... It is very important that we all react to the cases of injustice and violence that we have stated.
 
             
               If this happens something bad, somewhere in the neighborhood, the city, the state, the Balkan, the Europe,  USA,  and the world, it does not matter that you are protected ,only from the reason that this is badly happening to some other people ... If we do not all join together in the fight against bad and negative things in life such as:
01. Disease,
02. Poverty,
03. Natural disasters and disasters,
04. Crime,
05. Violence and wars that cause                 suffering in the world ...
 
             These negative areas-things will not disappear  by themselves, but sooner or later happen to yourselves ... That means when we react, whether to help or protect others, to fight for the rights of other people, I we are actually fighting for our rights and for ourselves, because we all belong to humanity and we have to work for the better conditions and the existence of all people on the planet Earth.
 
               For the above reasons, the NGO Foundation Hand of Friendship  has been created, because we have a vision for a better life for every person in this world, whether he lives in America, Europe,  USA,  Africa or Asia, and we have not forgotten Australia ... We  started to work in our country, but our global thinking has led us to cooperate with the organization TAGARE ZAWADI from Africa, which is just the beginning of one big road that we have designed ... There are also agreements with the Turkish organization BAKIDER from Ankara and Membership in the Balkan NGOs.
 
             It's not all, and there would still be a story to be added , but we especially highlighted this International activity, simply because we believe in the power of global action, which is undoubtedly large, so what we believe we are trying to put into action. We invite all of you to think again about what you have read and do this effort to make this world a better place to live,like as  NEAL ARMSTRONG would to say:" This is a small step for man, but great for mankind."
 
WITH RESPECT
COLLECTIVE FOUNDATION HAND OF FRIENDSHIP

UVODNA RIJEČ
KOLEKTIVA  FONDACIJE  RULKA  PRIJATELJSTVA
 
                  Fondacija  Ruka  Prijateljstva  ima  viziju  boljeg  svijeta  od  onoga  u  kojem  trenutno  živimo.
 
                 
          Moguće  je  da  mnogi  od  vas  sebe  smatraju  nebitnim,  običnim  i  nemoćnim  ljudima  koji  nisu  u  stanju  bilo  što  promijeniti  i  ne  mogu imati  utjecaja  na  životne  tokove ...   Ali  znamo  da  svatko  od  nas  može  malo  doprinijeti  uvjeti  da  budemo  svi  bolji  i  svijet  učinimo  boljim  mjestom  za  život ...    Mi  samo  želimo  podijeliti  te  misli,  osjećaje  i  namjere  sa  svima  vama. 
 
             Svi  bismo  trebali  pomagati  bespomoćnim  ljudima,  bez  obzira  na  to  jesu  li  nam  rođaci  ili  komšije  i  znamo  ili  ih  općenito ...    Naš  doprinos,  možda  se  ne  činimo  važnim  i  velikim,  ali  dovoljan  je  mali  ljudski  i  prijateljski  gest  dajte  svoj  doprinos,  koji  će  vremenom  doprinijeti  poboljšanju  sveukupne  situacije  u  društvu,  a  time  i  u  svijetu. 
 
            Ako  negdje  u  ormarima  imate  staru  odjeću  i  obuću  koja  je  izašla  iz  mode  i  ne  želite  je  više  nositi,  a  ako  je  u  savršenom  stanju,  vaš  doprinos  mogao  bi  biti  da  donirate  odjeću  i  obuću  kao  i  bilo  koju  drugu  sačuvanu  stare  stvari  nekome  organizacija  koja  će  osigurati  da  siromašni  to  prime  kao  donaciju ...    Na  taj  ste  način  eliminirali  višak  stvari  iz  ormara  i  stana,  a  s druge  strane  pomogli  ste  nekome  ko  je  stvarno  potrebno. 
 
             
          Kad  vidite  dijete  na  ulic i kako  moli,  ako  ste  u  mogućnosti  da  odete  do  najbliže  trgovine  i  kupite  tom  jadnom  djetetu  nešto  od  hrane  za  jelo ...   Ne  okrećite  glavu  u  stranu  kad  vidite  slučajeve  vršnjačkog  nasilja,  govora  mržnje,   vjerska,  nacionalna  i  rasna  netrpeljivost ...    Reagirajte!  To  ne  može  biti  ogorčena  i  hrabra  reakcija,  jednostavno  prijavite  ovaj  slučaj  policiji  ili  organizaciji  koja  se  bavi  zaštitom  ljudskih  i  manjinskih  prava ...   Vrlo  je  važno  da  svi  reagiramo  na  slučajeve  nepravde  i  nasilja  koje  imamo  su  izjavili. 
 
              Ako  se  ovo  dogodi  nešto  loše,  negdje  u  susjedstvu,  gradu,  državi,  na  Balkanu,  u  Europi,  Americi  i  svijetu,  nije  važno  što  ste   zaštićeni,  samo  iz  razloga  što  se  to  loše  događa  nekim  drugim  ljudima ...    Ako  se  ne  pridružimo  svi  zajedno  u  borbi  protiv  loših  i  negativnih  stvari  u  životu  kao  što  su:
               01. Bolest,
               02. Siromaštvo,
               03. Prirodne  katastrofe  i  katastrofe, 
               04. Zločin,
               05. Nasilje  i  ratovi  koji  uzrokuju  patnju  u                         svijetu ...
 
         Ta  negativna  područja-stvari  neće  nestati  same  od  sebe,  već  se  prije  ili  kasnije  dogode  i  vama  samima ...    To  znači  kad  reagiramo,  da   li  da  pomognemo  ili  zaštitimo  druge,  da  se  borimo  za  prava  drugih  ljudi,  ja  se  zapravo  borimo  za  naše  prava  i  za  sebe,  jer  svi  pripadamo  čovječanstvu  i  moramo  raditi  na  boljim  uslovima  i  postojanju  svih  ljudi  na  planeti  Zemlji. 
 
               
          Iz  gore  navedenih  razloga  stvorena  je  nevladina  organizacija  Fondacija Ruka  Prijateljstva,  jer  imamo  viziju  za  bolji  život  svake  osobe  na  ovom  svijetu,  bilo  da  živi  u  Americi,  Evropi,  Americi,  Africi  ili Aziji,  a  Australiju  nismo  zaboravili ...    Počeli  smo  raditi  u  našoj  zemlji,  ali  naše  globalno  razmišljanje  dovelo  nas  je  do  suradnje  s organizacijom  TAGARE  ZAWADI  iz  Afrike,  što  je  samo  početak  jedne  velike  ceste  koju  smo  osmislili ...   Postoje  i  dogovori  s Turskom  organizacija  BAKIDER  iz  Ankare  i  članstvo  u  balkanskim  nevladinim  organizacijama. 
 
             Nije  sve,  i  još  uvijek  bi  trebalo  dodati  priču,  ali  posebno  smo  istakli  ovu  međunarodnu  aktivnost,  jednostavno  zato  što  vjerujemo  u  snagu  globalnog  djelovanja,  koje  je  nesumnjivo  veliko,  pa  ono  što  vjerujemo  pokušavamo  provesti  u  djelo.   Pozivamo  sve  vas  da  ponovo  razmislite  o  pročitanom  i  učinite  sve  da  se  ovaj  svijet  učini  boljim  mjestom  za  život,  kao  što  bi  NEAL  ARMSTRONG  rekao:   "Ovo  je  mali  korak  za  čovjeka,  ali  sjajan  za  čovječanstvo." 
 
SA POŠTOVANJEM
KOLEKTIV  FONDACIJA  RUKA   PRIJATELJSTVA


Powr.io content is not displayed due to your current cookie settings. Click on the cookie policy (functional and marketing) to agree to the Powr.io cookie policy and view the content. You can find out more about this in the Powr.io privacy policy.